Oferta

audyt środowiskowy

audyt środowiskowy

Celem audytu jest określenie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz określenie możliwych działań zaradczych w zakresie:
1. Ogólnych wymagań prawnych:

Czy firma posiada obowiązujące pozwolenia, zezwolenia, umowy, zgłoszenia?


2. Gospodarki odpadami.

Weryfikacja i aktualizacja kwalifikacji odpadów do konkretnego kodu odpadów.


3. Emisji do powietrza.

określenie obowiązków z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów
•    analiza i weryfikacja obowiązujących decyzji z zakresu emisji do powietrza
•    analiza źródeł emisji do powietrza oraz czynników wpływających na emisję


4. Gospodarki wodno-ściekowej.

•    ustalenie źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków
•    analiza pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego
5. Gospodarki opakowaniami.
6. Archiwizacji dokumentacji środowiskowej
7. Analizy sposobu pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska dla zakładu.