Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem określającym nałożone warunki na realizacje przedsięwzięcia gwarantujące bezpieczeństwo szeroko rozumianemu środowisku. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko decyzja środowiskowa (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) musi zostać wydana przed uzyskaniem m. in. następujących decyzji administracyjnych:

  • decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
  • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, 
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
  • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów.


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W 2010 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) określające:
rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozporządzenie podaje również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, dla których jest wymagane bądź może być wymagane przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu na środowisko.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jest to podstawowy załącznik do wniosku o decyzję środowiskową dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie karty informacyjnej organ wydający DŚ stwierdza o konieczności lub nie przeprowadzenia pełnej procedury środowiskowej, czyli o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ określa zakres raportu.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Stanowi jeden z kluczowych elementów OOŚ, który w przypadku przeprowadzania tej procedury powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Art. 66 ustawy z dnia 7 listopada 2010 roku (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) ustala treść raportu.