Oferta

Stała obsługa przedsiębiorstw

Stała obsługa przedsiębiorstw

Sprawozdawczość:
1.  Rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
2.  Prowadzenie konta firmy w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE).
3.  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach  odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
4.  Opakowania:
   • sprawozdania o masie wytworzonych opakowań OPAK-1
   • sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań OPAK-2
   •  sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3
5.  Sporządzanie raportów do GUS.
6.  Sporządzanie sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej.

Ewidencja:
7.  Wystawianie kart przekazania odpadu (KPO).
8.  Prowadzenie ewidencji odpadów na podstawie kart przekazania odpadu (KPO).
9.  Ewidencja wprowadzonych opakowań na rynek krajowy i zagraniczny.
10. Sporządzanie wniosków o dokumenty potwierdzające odzysk (DPO) oraz dokumenty potwierdzające recykling (DPR)

Doradztwo:
11.  Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie ochrony środowiska.
12.  Reprezentowanie firmy przed organami administracyjnymi i kontrolnymi.
13.  Nadzór nad realizacją zarządzeń pokontrolnych organów kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
14.  Szkolenia dla pracowników w zakresie przestrzegania procedur środowiskowych obowiązujących w firmie.
15.  Bieżące informowanie o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska wraz z analizą ewentualnych konsekwencji tych zmian dla zakładu i propozycjami odpowiednich działań dostosowujących.

Szczegółową ofertę i wycenę opracowujemy indywidualnie dla Klienta.

ZAPYTAJ O OFERTĘ